Geodeta Toruń – Wznowienie znaków granicznych

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem
Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki
7 sierpnia, 2019
Toruń - usługi ogrodnicze projektowanie ogrodów - ogrodnictwo Toruń
Usługi ogrodnicze Toruń
15 sierpnia, 2019

Geodeta Toruń – Wznowienie znaków granicznych

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki

Geodeta to fach, który wymaga pozyskania właściwych kwalifikacji upoważniających do pracy w zawodzie. By sprostać zadaniom potrzebne jest właściwe przygotowanie, bo praca geodety jest niezwykle różnorodna i składa się z rozmaitych działań.

PRACA GEODETY

Wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych

Wznowienia znaków granicznych realizowane są tam, gdzie te znaki zostały zniszczone lub uszkodzone albo są przesunięte, a klient chce uzyskać informację o ich położeniu. Ustala się to w oparciu o dokumenty w Zasobie Państwowym.

Po przebadaniu materiałów źródłowych oraz wykonaniu czynności wznowienia znaków granicznych przygotowuje się protokół, który zostaje przyjęty do zasobu państwowego, z całkowitą dokumentacją. Czynność ta, jest czynnością techniczną i nie jest częścią procedury postępowania administracyjnego ani sądowego.

Ustalanie przebiegu granicy

Przebieg granicy ustala się kiedy zleceniodawca nie wie, gdzie leży granica między pomiędzy działkami.

Procedura ustalania granic jest możliwa kiedy nie ma sporu o przebieg granicy i jednocześnie nie ma możliwości wyznaczenia położenia znaków granicznych.

Fundamentem ustalenia granic będą: zgodne wytyczne właścicieli lub użytkowników zbadane w terenie położenie znaków i śladów granicznych, oględziny dokumentów mieszczących się w rejestrach państwowych.

Procedura ustalania przebiegu granic musi zostać zgłoszona do właściwego terenowo PODGIK, a materiały doręczone do Państwowego Zasobu.

Projekty podziału nieruchomości

Wraz z pozyskaniem pozytywnej opinii o zgodności sugerowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego, geodeta może przeprowadzić właściwy podział nieruchomości, a swoją pracę doręcza pracę geodezyjną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Pierwszym krokiem jest dogłębna analiza dokumentów geodezyjno – prawnych pochodzących z rejestrów państwowych. Następnie odbywa się wywiad w terenie, gdzie sprawdzany jest kondycja znaków granicznych na gruncie i punktów osnowy geodezyjnej, gdzie zostaną dokonane czynności techniczne.

W dalszej części pracy, przygotowywany jest operat techniczny, w którego skład wchodzą dokumenty pomiarowe, takie, jak protokoły, dzienniki pomiarów, szkice polowe, odchylenia liniowe czy wykazy współrzędnych. Pełna dokumentacja trafia do Zasobu Państwowego, gdzie podlega sprawdzeniu. Stamtąd trafia do Urzędu Miasta/Gminy, a tam Prezydent Miasta, Burmistrz lub Wójt zatwierdza projekt podziału.

Mapy do celów projektowych pod budowę budynków mieszkalnych

Mapę do celów projektowych niezbędną do projektów budowlanych opracowuje jedynie geodeta uprawniony. Takie opracowanie to fundament pracy architekta lub projektanta nad tak zwanym Planem Zagospodarowania Działki, niezbędnym przy wnioskowaniu o zgodę na budowę.

Pracę zgłasza się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i do odpowiedniego miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a przygotowany operat techniczny podlega kontroli. Dane na temat wzniesionych budynków, powstałe na skutek pomiarów zostają wpisane do państwowych baz danych. Mapa staje się nieważna dopiero kiedy zmienią się zawarte w niej informacje.

Wytyczenia w terenie budynków mieszkalnych i przyłączy do budynków

Wytyczenie budynku mieszkalnego należy rozpocząć od zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i od ustalenia z Kierownikiem Budowy elementów realizowanych w terenie.

W oparciu o materiały dotyczące granic nieruchomości oraz miejsca położenia składników planowanych inwestycji, tworzy się geodezyjne opracowanie projektu budowlanego, polegające na przygotowaniu danych matematycznych potrzebnych do wyznaczania w terenie położeń zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej.

Wynikiem będzie szkic dokumentacyjny z informacjami potrzebnymi do wzniesienia obiektu. Końcowym etapem pracy geodety na budowie, jest zaświadczenie geodezyjnego wyznaczenia obiektu w terenie w dzienniku budowy.

Geodezyjna inwentaryzacja budynku oraz przyłączy

Aby budynek mieszkalny oraz wszelkie przyłącza do budynku miały zgodę na użytkowanie, muszą być zinwentaryzowane po zakończeniu budowy. Dokumentacja inwentaryzacji zawiera rezultaty wraz z informacją o zgodności projektu zagospodarowania działki z usytuowaniem obiektu budowlanego lub ewentualnych odstępstwach. Wykonuje ją jedynie geodeta uprawniony.

Pakiet dokumentacji łącznie z mapą z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej składa się do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

jeśli podczas sprawdzania nie ma przeciwwskazań, dane na temat zmiany budynków, użytków gruntownych czy też przyłączy, pochodzące z pomiarów i obliczeń zostają ujawnione w państwowych bazach danych.

Ostatnią rolą geodety jest naniesienie budynku na mapy i wypełnienie oświadczenia, o zgodności z projektem.

Geodezja – Usługi geodezyjne Toruń

Komentarze są wyłączone.