Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Ortodonta - aparat ortodontyczny Toruń cena - Ortodoncja
Ortodonta
3 sierpnia, 2019
Geodeta Toruń - pomiary geodezyjne wyznaczanie granic działki
Geodeta Toruń – Wznowienie znaków granicznych
8 sierpnia, 2019

Adwokat – pomoc w odzyskaniu prawa do opieki

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Adwokat toruń prawo do opieki nad dzieckiem

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców dotyczące małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek reprezentowania i wychowywania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Częściami sprawowania opieki nad dzieckiem są prawo do osobistej styczności z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny i prawo do dziedziczenia.

USTALENIE OPIEKI NAD DZIECKIEM

Rodzic ubiegający się o prawo rodzicielskie ma za zadanie udowodnić w toku rozprawy sądowej, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, czyli stałe miejsce zamieszkania, stałe zatrudnienie i dochody dostateczne do utrzymania. Konieczne jest też udowodnienie bycia roztropnym i opiekuńczym rodzicem, który zapewni dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W osądzie, któremu z rodziców przyznać sprawowanie opieki nad dzieckiem, sąd powinien w głównej mierze kierować się dobrem dziecka. W tej sprawie zasadniczy jest wiek dziecka, związek emocjonalny z rodzicem, a także otoczenie, w jakim dziecko będzie dorastać.

W tym względzie sąd korzysta z opinii przygotowanej przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na podstawie badania rodziny. Cennym dowodem będą też deklaracje świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę w kwestii dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ure­gu­lo­wa­nia wza­jem­nich kon­tak­tów ro­dzi­ce nieletniego dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym powodem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest uzasadniona niemożliwość zgodnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze gdy pomiędzy rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki znacznie się pogarszają. Prawnik wnosi postępowanie na rzecz jednej strony o przyznanie władzy rodzicielskiej dla swojego klienta i zmniejszenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na przykry charakter tego typu rozpraw warto zatrudnić doświadczonego adwokata.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ PRAWNIK W KWESTII WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Bardzo często najlepszym wyjściem z punktu widzenia dziecka jest dalsza obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Potrzebne jest jednak sporządzenie porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie przygotowuje adwokat, jednak może również zaistnieć w postaci zaprotokołowanego oświadczenia w trakcie rozprawy.

Zasadnicza jest zawartość porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszelkie miejsca przebywania dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem i postanowienia jakie decyzje rodzice będą podejmować wspólnie, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia prawnik może dopisać uzupełniające ustalenia, na przykład dotyczące alimentów.

Gdy rodzice mają problem z wypracowaniem wspólnego planu wychowawczego, prawnik może wesprzeć ich jako bezstronny mediator. Może to uprościć wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozwiązania dla dobra dziecka i przygotowanie konkretnego dokumentu.

Wynikiem takiego porozumienia, jest zatrzymanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, lecz nie zawsze tej samej ilości czasu z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko ma dwa miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} opiekunów.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

Jeśli rodzice nie są w stanie przygotować zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje wyrok na podstawie uzyskanych opinii oraz dowodów. Sprawowanie opieki nad dzieckiem może zostać powierzone tylko jednemu rodzicowi umniejszając prawa i obowiązki drugiego. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic posiada także możliwość wystapienia o ograniczenie praw drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W wyjątkowych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie opieki nad dzieckiem. Taki wniosek może zostać wystawiony przez prawnika, kiedy użyte uprzednio łagodniejsze środki nie pomogły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia czyli dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w przypadku kiedy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka oraz brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo gdy rodzic nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być trwałe na długi okres czasu, kiedy sytuacja ulega zmianie można ubiegać się o przywrócenie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest tymczasowa. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie czasowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest podobne do pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak łatwiej jest je znieść.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o ponowne nadanie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem niezbędna jest sądowa rozprawa. Prawnik pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już obecne, a dla prawidłowego rozwoju dziecka, obecność rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Strona kancelarii: www.adwokat-torun.eu

Komentarze są wyłączone.