Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty stomatologiczne
28 października, 2019

Notariusz – Pamiętaj o testamencie

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wchodzą w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co istotne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie zeznaje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są potwierdzeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze strefy sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego poświadczenia niezbędne jest spełnienie paru warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok ważnych posiedzeń lub wydarzeń musi być udokumentowany przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny musi mieć odpowiednią budowę i nie może zostać zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zazwyczaj notariusz przygotowuje protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, kiedy notariusz bierze na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie regulują swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną zatwierdza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego względu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, ale musi zawierać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.