Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Depilacja laserowa przegląd technologii
Przegląd technik depilacji laserowej
25 października, 2019
Korony cyrkonowe na implantach Toruń
Implanty stomatologiczne
28 października, 2019

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek oraz obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze sfery sprzedaży, darowizny czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą być porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu obowiązków notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły dostaje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i spisuje protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna chce ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę i nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz sporządza protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu czynności i zdarzeń ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też niezbędne, gdy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych sytuacjach – z reguły, gdy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną poświadcza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Zawiera on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz sporządza wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny pozwala stronom zaznajomienie się z jego założeniami i treścią, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.